OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Niniejsze ogólne warunki obowiązują pomiędzy Faru Services GmbH, Trimburgstraße 2, 81249 Monachium, Niemcy, (zwanym dalej "Faru") a klientem (zwanym dalej również "użytkownikiem"). Niniejsza Umowa reguluje korzystanie z narzędzi dostarczanych przez Faru, w tym między innymi Faru-BusinessCockpit, Faru-InventoryManager, Faru-CategoryAnalysis, Faru-ASINCrawler (zwanych dalej "Usługami" lub również "Oprogramowaniem Kontraktowym").

1) ZAKRES

1.1 Ogólne warunki obowiązują dla wszystkich obecnych i przyszłych umów z przedsiębiorcami w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), osobami prawnymi prawa publicznego i specjalnymi funduszami prawa publicznego.

1.2 Obowiązują wyłącznie Ogólne Warunki Handlowe. Odbiegające, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki handlowe Klienta stają się częścią umowy tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim Faru wyraźnie zgodziło się na ich obowiązywanie. Odbiegające, sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki Klienta nie stają się częścią umowy nawet wtedy, gdy Faru świadczy Usługę bez zastrzeżeń lub umożliwia dostęp do Usług bez zastrzeżeń w świadomości ogólnych warunków Klienta.

2. USŁUGI, CENY I PŁATNOŚCI

2.1 Zakres usług, model licencyjny, charakter, przeznaczenie i warunki korzystania z usług umownych wynikają z opisu danej usługi na stronie internetowej Faru lub w odwiedzanym App- lub WebStore, gdzie można nabyć usługi umowne.

2.2 Faru udziela Klientowi, w zależności od modelu licencji, niewyłącznego, niezbywalnego prawa do korzystania z oprogramowania kontraktowego wymienionego w punkcie 4.

2.3 Usługi wykraczające poza ustalony w umowie zakres usług, takie jak opracowanie indywidualnych rozwiązań lub niezbędnych adaptacji, wymagają odrębnej umowy.

2.4 O ile w poszczególnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, obowiązują ceny obowiązujące w momencie zawarcia umowy plus ustawowy podatek od towarów i usług.

2.5 O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie kwoty z faktur są płatne natychmiast.2.6 Płatność opłat dokonywana jest kartą kredytową lub przez PayPal lub za pomocą metody płatności zapisanej w wybranym AppStore lub WebStore.2.7 Odsetki za zwłokę naliczane są w wysokości 9 punktów procentowych powyżej odpowiedniej stopy bazowej. Odsetki są należne od razu. Zastrzega się prawo do dochodzenia wyższej szkody spowodowanej zwłoką. Szkoda spowodowana niewykonaniem zobowiązania obejmuje również wszelkie straty walutowe.

3. KONTO, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO

3.1 Klient będzie chronił przyznane mu lub Użytkownikom uprawnienia dostępu oraz informacje identyfikacyjne i uwierzytelniające przed dostępem osób trzecich i nie ujawni ich osobom nieuprawnionym.

3.2 Faru nie będzie archiwizować ani tworzyć kopii zapasowych żadnych danych wykraczających poza funkcjonalność oprogramowania objętego umową. Klient jest odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych danych wprowadzonych przez niego lub wygenerowanych przez oprogramowanie umowne.

3.3 Usługi objęte umową mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta i tylko w celach uzgodnionych w umowie. Jakiekolwiek korzystanie z Usług wbrew umowie i/lub z naruszeniem prawa jest zabronione. Klient nie otrzymuje żadnych dalszych praw, w szczególności do oprogramowania lub usług infrastrukturalnych świadczonych w danym centrum danych. Wszelkie dalsze wykorzystanie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Faru.

3.4 W szczególności Klient nie może korzystać z Usług poza uzgodnionym zakresem użytkowania ani zlecać ich wykorzystania osobom trzecim lub udostępniać ich osobom trzecim. W szczególności Klient nie może powielać, sprzedawać lub udostępniać na czas określony, wynajmować lub wypożyczać Oprogramowania lub jego części.

3.5 Faru ma prawo do podjęcia uzasadnionych środków technicznych w celu ochrony Klienta przed wykorzystaniem niezgodnym z umową. Umowne korzystanie z usług nie może być przez to zakłócone w stopniu większym niż nieznaczny.

3.6 W przypadku przekroczenia przez użytkownika zakresu użytkowania niezgodnego z umową lub w przypadku nieuprawnionego przekazania użytkowania, Klient na żądanie niezwłocznie przekaże Dostawcy Usług wszelkie dostępne mu informacje w celu dochodzenia roszczeń z tytułu użytkowania niezgodnego z umową, w szczególności nazwę i adres użytkownika. W takim przypadku Faru przysługuje prawo do odszkodowania wobec Klienta w wysokości opłaty licencyjnej, która zostałaby poniesiona w przypadku udzielenia licencji zgodnie z umową. Faru ma prawo do udowodnienia wszelkich dalszych szkód.

4. MODELE LICENCJONOWANIA, PRZYZNAWANIE PRAW, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

4.1 Dla Oprogramowania kontraktowego obowiązują odpowiednio uzgodnione modele licencyjne "Oprogramowanie jako usługa" (4.1.1), "Dzierżawa oprogramowania" (4.1.2) i "Zakup oprogramowania" (4.1.3) na następujących warunkach.

4.1.1 "Oprogramowanie jako usługa

4.1.1.1 Faru udostępnia Klientowi Usługi do wykorzystania w odpowiedniej aktualnej wersji za pośrednictwem Internetu odpłatnie na czas trwania umowy. W tym celu Faru przechowuje Oprogramowanie na serwerze dostępnym przez Internet.

4.1.1.2 Okres rozliczeniowy odpowiada odpowiedniemu minimalnemu okresowi rozliczeniowemu. Opłata wnoszona jest na początku okresu rozliczeniowego. Na początku okresu obowiązywania umowy należy uiścić uzgodnioną opłatę przygotowawczą.

4.1.1.3 Klient zostanie powiadomiony o zmianie cen z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do następnego okresu rozliczeniowego.

4.1.1.4 Użytkownik otrzymuje na czas trwania umowy niewyłączne, niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do korzystania z Usług na własny użytek na komputerze PC będącym jego własnością lub będącym w jego posiadaniu.

4.1.1.5 Faru zapewnia dostęp do Usług w obszarze, którym dysponuje Faru, tj. od centrum danych interfejsu do Internetu.

4.1.1.6 Klient jest świadomy faktu, że mogą wystąpić ograniczenia lub upośledzenia Usług, które są poza kontrolą Faru. Dotyczy to w szczególności działań osób trzecich nie działających na zlecenie Faru, warunków technicznych Internetu niezależnych od Faru, jak również siły wyższej. Również sprzęt i oprogramowanie oraz infrastruktura techniczna, z której korzysta Klient może mieć wpływ na usługi Faru. O ile takie okoliczności wpływają na dostępność lub funkcjonalność usług świadczonych przez Faru, nie ma to wpływu na zgodność umowną świadczonych usług.

4.1.1.7 Wyklucza się wszelką ścisłą odpowiedzialność Faru z tytułu wad, które istniały już w momencie zawarcia umowy.

4.1.1.8 Świadczenie ustalonych w umowie usług będzie miało miejsce od ustalonej w umowie daty początkowo przez czas trwania ustalonego okresu. W tym minimalnym okresie wykluczone jest przedwczesne zwykłe rozwiązanie umowy po obu stronach.

4.1.1.9 Jeżeli umowa nie zostanie rozwiązana na koniec minimalnego okresu obowiązywania, umowa będzie przedłużana w każdym przypadku o czas trwania minimalnego okresu obowiązywania, aż do zwykłego wypowiedzenia na koniec odpowiedniego okresu przedłużenia.

4.1.1.10 Prawo każdej ze stron umowy do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

4.1.1.11 Klient powinien wykonać kopię zapasową swoich plików danych na własną odpowiedzialność (np. poprzez pobranie) w odpowiednim czasie przed rozwiązaniem umowy. Klient po rozwiązaniu umowy z reguły nie ma już dostępu do swoich plików danych ze względu na prawo ochrony danych.

4.1.2 "WYNAJEM OPROGRAMOWANIA"

4.1.2.1 Faru udostępnia Klientowi Usługi w odpowiedniej aktualnej wersji za pośrednictwem App- lub WebStore do odpłatnego korzystania przez okres trwania umowy.

4.1.2.2 Okres rozliczeniowy odpowiada odpowiedniemu minimalnemu okresowi rozliczeniowemu. Opłata wnoszona jest na początku okresu rozliczeniowego. Na początku okresu obowiązywania umowy należy uiścić uzgodnioną opłatę za przygotowanie.

4.1.2.3 Klient zostanie powiadomiony o zmianach cen z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do następnego okresu rozliczeniowego.

4.1.2.4 Użytkownik otrzymuje na czas trwania umowy niewyłączne, niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do korzystania z Usług na własny użytek na komputerze PC będącym jego własnością lub będącym w jego posiadaniu.

4.1.2.5 Faru zapewnia dostęp do Usług w AppStore lub WebStore.

4.1.2.6 Klient jest świadomy faktu, że mogą wystąpić ograniczenia lub upośledzenia Usług, które są poza kontrolą Faru. Dotyczy to w szczególności działań osób trzecich nie działających na zlecenie Faru, warunków technicznych Internetu niezależnych od Faru, jak również siły wyższej. Również sprzęt i oprogramowanie oraz infrastruktura techniczna, z której korzysta Klient może mieć wpływ na usługi Faru. O ile takie okoliczności wpływają na dostępność lub funkcjonalność usług świadczonych przez Faru, nie ma to wpływu na zgodność umowną świadczonych usług.

4.1.2.7 Wyklucza się wszelką ścisłą odpowiedzialność Faru z tytułu wad, które istniały już w momencie zawarcia umowy.

4.1.2.8 Świadczenie ustalonych w umowie usług będzie miało miejsce od ustalonej w umowie daty początkowo przez okres uzgodnionego terminu. W tym minimalnym okresie wykluczone jest przedwczesne zwykłe rozwiązanie umowy po obu stronach.

4.1.2.9 Jeżeli umowa nie zostanie rozwiązana na koniec minimalnego okresu obowiązywania, umowa będzie przedłużana w każdym przypadku o czas trwania minimalnego okresu obowiązywania, aż do zwykłego wypowiedzenia na koniec odpowiedniego okresu przedłużenia.

4.1.2.10 Prawo każdej ze stron umowy do nadzwyczajnego wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

4.1.3 "ZAKUP OPROGRAMOWANIA

4.1.3.1 Użytkownik otrzymuje niewyłączne, niezbywalne, niepodlegające sublicencjonowaniu prawo do korzystania z usług na własny użytek na komputerze PC będącym jego własnością lub znajdującym się w jego posiadaniu.

4.1.3.2 Jeśli klient jest przedsiębiorcą, musi on sprawdzić oprogramowanie kontraktowe pod kątem widocznych wad natychmiast po jego otrzymaniu i niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o takich wadach, w przeciwnym razie wyklucza się jakąkolwiek gwarancję za takie wady. To samo dotyczy sytuacji, gdy wada ujawni się w późniejszym terminie. Obowiązuje § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

4.1.3.3 Z wyjątkiem roszczeń o odszkodowanie, roszczenia z tytułu rękojmi za wady materiałowe przedawniają się po dwóch latach lub po roku, jeżeli w transakcji nie uczestniczy konsument. Okres przedawnienia rozpoczyna się w momencie pobrania oprogramowania objętego umową w AppStore lub WebStore.

4.2 Z Usług można korzystać wyłącznie w niezmodyfikowanej formie. W szczególności niedozwolone jest dekompilowanie, ekstrahowanie lub konwertowanie (reverse engineering), edytowanie lub kopiowanie usług lub ich części.

4.3 Użytkownik ma prawo do wykonania kopii zapasowej, jeśli jest to konieczne dla zabezpieczenia przyszłego użytkowania.

4.4 Nie wolno usuwać ani zmieniać informacji o prawach autorskich oraz innych elementów służących identyfikacji programu.

5) POUFNOŚĆ

5.1 Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy tajemnic handlowych i handlowych oraz innych informacji poufnych, które staną się znane w związku z realizacją umowy. Partnerzy umowy powinni również nałożyć te obowiązki na swoich pracowników i zaangażowane osoby trzecie.

5.2 "Informacje poufne" oznaczają wszystkie informacje i dokumenty, o których druga strona dowiedziała się w związku z transakcjami biznesowymi drugiej strony, w szczególności, ale nie wyłącznie, dane dotyczące sprzedaży i produktów.

5.3 Strony umowy są świadome, że elektroniczna i nieszyfrowana komunikacja (np. za pomocą poczty elektronicznej) jest obarczona ryzykiem związanym z bezpieczeństwem. W przypadku tego rodzaju komunikacji nie będą one zatem wnosić żadnych roszczeń w oparciu o brak szyfrowania, z wyjątkiem sytuacji, w których szyfrowanie zostało wcześniej uzgodnione.

6) OCHRONA DANYCH

6.1 W zakresie, w jakim Faru ma dostęp do danych osobowych Klienta lub z obszaru Klienta, Faru działa wyłącznie jako podmiot przetwarzający i przetwarza oraz wykorzystuje te dane wyłącznie w celu realizacji umowy. Faru stosuje się do instrukcji Klienta dotyczących postępowania z takimi danymi. Wszelkie negatywne konsekwencje takich instrukcji dla realizacji umowy ponosi Klient. Klient ustala z Faru szczegóły postępowania Faru z danymi Klienta zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych osobowych.

6.2 Zleceniodawca pozostaje administratorem danych zarówno w ogólności w stosunku umownym, jak i w zakresie prawa ochrony danych. Jeżeli Klient przetwarza dane osobowe (w tym gromadzi je i wykorzystuje) w związku z umową, Klient gwarantuje, że jest do tego uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami prawa o ochronie danych osobowych, a w razie naruszenia zwolni Faru z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich.

6.3 Do relacji między Faru a Klientem stosuje się następujące zasady: wobec osoby, której dane dotyczą, Klient jest odpowiedzialny za przetwarzanie (w tym gromadzenie i wykorzystywanie) danych osobowych, z wyjątkiem zakresu, w jakim Faru jest odpowiedzialny za wszelkie roszczenia osoby, której dane dotyczą, wynikające z naruszenia obowiązków, które można mu przypisać. Klient w sposób odpowiedzialny bada, przetwarza i odpowiada na wszelkie zapytania, wnioski i roszczenia osoby, której dane dotyczą. Ma to również zastosowanie w przypadku dochodzenia roszczeń wobec Faru przez osobę, której dane dotyczą. Faru wspiera Klienta w zakresie swoich obowiązków.

6.4 Faru gwarantuje, że dane Klienta będą przechowywane wyłącznie na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie umawiającym się o Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że uzgodniono inaczej.

7. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1 Klient zwolni i zabezpieczy Faru przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich opartymi na naruszeniach praw, które wynikają z bezprawnego wykorzystania przedmiotu Usługi przez Klienta lub które zostały dokonane za zgodą Klienta. Jeżeli Klient rozpozna lub będzie musiał rozpoznać, że takie naruszenie jest nieuchronne, ma obowiązek natychmiast poinformować Faru.

7.2 Faru może odebrać Klientowi uprawnienia dostępu, jeżeli Klient znacznie przekroczy dozwolone mu użytkowanie lub naruszy przepisy dotyczące ochrony przed nieuprawnionym użytkowaniem. Roszczenie Dostawcy usług o wynagrodzenie za korzystanie ponad umówiony użytek pozostaje bez zmian.

7.3 Za każdy przypadek korzystania z usługi umownej bez upoważnienia w obszarze odpowiedzialności klienta, klient zapłaci odszkodowanie w wysokości opłaty za korzystanie. Klient zastrzega sobie prawo do udowodnienia, że nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie lub że nie ma szkody lub jest ona znacznie niższa. Faru jest uprawniony do dochodzenia dalszego odszkodowania.

8. OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA PRZEZ KLIENTA

8.1 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego i możliwie dokładnego powiadomienia Faru o wszelkich awariach funkcjonalnych, usterkach lub upośledzeniu działania Usług.

9) AKTUALIZACJE

9.1 Nie ma obowiązku dostarczania aktualizacji. Jednakże Faru może, według własnego uznania, dostarczyć zaktualizowane wersje Usług lub ulepszenia Usług. Faru informuje Klienta o zaktualizowanych wersjach i odpowiednich instrukcjach użytkowania drogą elektroniczną i odpowiednio je udostępnia.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

10.1 Faru odpowiada za szkody Klienta spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym postępowaniem Faru, za obrażenia ciała i szkody zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt zgodnie z przepisami ustawowymi. Dotyczy to również szkód spowodowanych przez pomocników Faru.

10.2 W przypadku zwykłego zaniedbania Faru ponosi odpowiedzialność jedynie
a) za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia,
b) za szkody wynikające z naruszenia istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania, którego spełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na którego przestrzeganiu strona umowy regularnie polega i może polegać); w tym przypadku jednak odpowiedzialność Faru jest ograniczona do odszkodowania za przewidywalną, typowo występującą szkodę.

10.3 We wszystkich innych aspektach odpowiedzialność Faru jest wyłączona.

11) GWARANCJA

11.1 W przypadku wady materialnej Faru spełnia obowiązek świadczenia uzupełniającego poprzez dostarczenie aktualizacji.

11.2 W przypadku jedynie nieznacznego zmniejszenia przydatności usług do umownego użytku, Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wad.

§ 12 PRZEPISY KOŃCOWE

12.1 Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Miarodajną wersją niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest wersja dostępna w języku niemieckim.

12.2 Jeśli Klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem wykonania i jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między Klientem a Faru jest siedziba Faru.